İl Genel Meclisi Üyelerinin özlük hakları artıyor

CHP Bursa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi İlhan Demiröz, İl Genel Meclisi Üyeleri’nin özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştiren yasa teklifi hazırladı.

CHP-Bursa-Milletvekili-İlhan-Demiröz-2

İlhan Demiröz’ün hazırladığı yasa teklifi 5302 Sayısı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını içeriyor.

CHP Milletvekili Demiröz’ün hazırladığı kanun teklifine göre İl Özel İdaresi Kanunu’nun 24’üncü maddesinde yapılacak değişiklikle “huzur hakkı” ödemeleri iyileştiriliyor. Teklifle mevcut kanunda İl Genel Meclisi Başkanı’na 6000, diğer Meclis üyelerine 2200 olan gösterge rakamının, İl Genel Meclisi Başkanı için 10600, diğer Meclis Üyeleri için 10200 gösterge rakamına çıkarılması öngörülüyor.

Yine aynı maddeye eklenen teklifle “İl genel meclisi üyelerinin zorunlu hallerde katılamamaları ve izinli sayıldıkları durumlarda huzur hakkında kesinti yapılmaz” hükmü getiriliyor.

MECLİS ÜYELERİNİN GİDERLERİ KARŞILANIYOR

İlhan Demiröz’ün hazırladığı yasa teklifinde 24’üncü maddeye İl Genel Meclisi Üyeleri’nin çalışmalarını kolaylaştıracak aşağıdaki hükümler de ekleniyor:

“Merkez ilçe dışından gelerek meclis toplantılarına, komisyon toplantılarına katılan; il dışı toplantılara görevlendirilen il genel meclis üyelerine yol masrafı, gündelik konaklama ve yemek masrafı il özel idaresi bütçesinden ödenir.

Parti grup başkanlıklarına 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olarak birer hizmet taşıtı temin edilir. Taşıt alım, bakım, onarım, vergi vs. masrafları il özel idaresi bütçesinden ödenir.

Bu madde gereğince il genel meclisi üyelerine verilecek yol masrafları, gündelik konaklama ve yemek masrafı miktarının toplamı ile parti grup başkanlıklarına temin edilen taşıt masrafı her yıl bütçe ile tespit olunur.

İl genel meclisi üyeleri taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirme il genel meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları il özel idaresi bütçesinden karşılanır.”

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNE HUSUSİ PASAPORT

CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün hazırladığı yasa teklifi Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesinde de değişiklik öngörüyor.

Teklifle mevcut kanundaki “Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir” hükmü, “Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, İl Genel Meclisi Üyelerine görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir” şeklinde değiştiriliyor.

 ——————-

5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE 5682 SAYILI PASAPORT KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5302 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meclis toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 10600 gösterge, diğer meclis üyelerine 10200 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

İl genel meclisi üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir. İl genel meclisi üyelerinin zorunlu hallerde katılamamaları ve izinli sayıldıkları durumlarda huzur hakkında kesinti yapılmaz.

Merkez ilçe dışından gelerek meclis toplantılarına, komisyon toplantılarına katılan; il dışı toplantılara görevlendirilen il genel meclis üyelerine yol masrafı, gündelik konaklama ve yemek masrafı il özel idaresi bütçesinden ödenir.

Parti grup başkanlıklarına 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nda belirtilen şartlara uygun olarak birer hizmet taşıtı temin edilir. Taşıt alım, bakım, onarım, vergi vs. masrafları il özel idaresi bütçesinden ödenir.

Bu madde gereğince il genel meclisi üyelerine verilecek yol masrafları, gündelik konaklama ve yemek masrafı miktarının toplamı ile parti grup başkanlıklarına temin edilen taşıt masrafı her yıl bütçe ile tespit olunur.

İl genel meclisi üyeleri taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirme il genel meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları il özel idaresi bütçesinden karşılanır.”

MADDE 2- 5302 Sayılı Kanunun 43’üncü maddesinin (a), (b) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İl özel idaresi binaları, tesisleri ile araç, parti grup başkanlıklarına araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

b) İl özel idaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları, il genel meclisi üyelerine ödenen yol masrafı, gündelik konaklama ve yemek masrafı, sosyal güvenlik prim ve benzeri giderleri ile diğer giderler.

j)Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. Parti Grup Başkanlıkları temsil, tören, ağırlama giderleri.”

MADDE 3- 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14’üncü maddesinin A fıkrasının üçüncü bendinde yer alan “Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına” ifadesinden sonra gelmek üzere “ il genel meclis üyeleri” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Paylaşın:

Henüz bir yorum yok

Yorum Bırak